Privacy policy

I. INLEIDING

1. Dit privacy beleid legt uit hoe AXEL LENAERTS MAKELAARS omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met AXEL LENAERTS MAKELAARS in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. AXEL LENAERTS MAKELAARS hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. AXEL LENAERTS MAKELAARS behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft AXEL LENAERTS MAKELAARS evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van AXEL LENAERTS MAKELAARS op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?


4. AXEL LENAERTS MAKELAARS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. De coördinaten van de betreffende vennootschappen vindt u op de contactpagina van onze website via volgende link.

AXEL LENAERTS MAKELAARS is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. AXEL LENAERTS MAKELAARS bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

5. AXEL LENAERTS MAKELAARS kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens AXEL LENAERTS MAKELAARS en volgens de instructies van AXEL LENAERTS MAKELAARS te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van AXEL LENAERTS MAKELAARS’ genoemd).

III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT AXEL LENAERTS MAKELAARS ?


2/10

6. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die AXEL LENAERTS MAKELAARS kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met AXEL LENAERTS MAKELAARS.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin AXEL LENAERTS MAKELAARS deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor AXEL LENAERTS MAKELAARS de gegevens verwerkt.

Categorie


Voorbeelden


Context


1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of

verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder


Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.


Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een

bemiddelingsopdracht sluit of u

registreert om de diensten van AXEL LENAERTS MAKELAARS (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen

ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.


Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)


Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de

overstroomgevoeligheid,

postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde


Deze gegevens worden door u

verstrekt, dan wel in uw opdracht door AXEL LENAERTS MAKELAARS

opgevraagd bij de overheid of

technische experten.


Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract


Informatie over beroep en

werkgelegenheid, solvabiliteit,

gezinssituatie, loon etc.


Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.


Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of

onderhandse verkoopovereenkomst


Rijksregisternummer


Deze gegevens worden door u verstrekt

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.


Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)


Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.


Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan AXEL LENAERTS MAKELAARS wanneer AXEL LENAERTS MAKELAARS de functie van syndicus uitoefent


Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus


Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.


Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden

gecoördineerd


Gegevens over de verrichtingen van AXEL LENAERTS MAKELAARS met u


De informatie in verband met uw contacten met AXEL LENAERTS

MAKELAARS, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de

webpagina’s aangaande AXEL

LENAERTS MAKELAARS, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.


Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en AXEL LENAERTS MAKELAARS (bij

ontmoetingen of evenementen,

abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)


Gegevens over het gedrag en

voorkeuren van de klant


Informatie over uw gedrag en

voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en

relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.


Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door AXEL LENAERTS MAKELAARS zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.3/10

7. AXEL LENAERTS MAKELAARS verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT AXEL LENAERTS MAKELAARS UW PERSOONSGEGEVENS ?


8. AXEL LENAERTS MAKELAARS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. AXEL LENAERTS MAKELAARS zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

AXEL LENAERTS MAKELAARS verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

- Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op AXEL LENAERTS MAKELAARS rusten - Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

- Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AXEL LENAERTS MAKELAARS, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen - In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN


9. AXEL LENAERTS MAKELAARS dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat AXEL LENAERTS MAKELAARS moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

• De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

• De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede eigendommen

• De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor AXEL LENAERTS MAKELAARS uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN AXEL LENAERTS MAKELAARS EN U ALS KLANT


10. Alvorens contracten te sluiten dient AXEL LENAERTS MAKELAARS soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

4/10

• Te reageren op uw verzoek,

• U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,

• Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient AXEL LENAERTS MAKELAARS een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen AXEL LENAERTS MAKELAARS worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt AXEL LENAERTS MAKELAARS uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

• Beheer van lopende contracten / bestelde diensten

• Centraal management en algemeen beeld van de klanten

• Het beheer van uw vastgoed

• Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

AXEL LENAERTS MAKELAARS kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN AXEL LENAERTS MAKELAARS


12. AXEL LENAERTS MAKELAARS verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft AXEL LENAERTS MAKELAARS ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

• Het personaliseren van de diensten van AXEL LENAERTS MAKELAARS

• De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

o Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van AXEL LENAERTS MAKELAARS, op basis van enquêtes bij klanten van AXEL LENAERTS MAKELAARS, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan AXEL LENAERTS MAKELAARS,

• Toezicht op de activiteiten van AXEL LENAERTS MAKELAARS, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van AXEL LENAERTS MAKELAARS, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

5/10

• Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

• De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,

• Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.

• Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

• De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van AXEL LENAERTS MAKELAARS of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN AXEL LENAERTS MAKELAARS : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING


13. AXEL LENAERTS MAKELAARS voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan AXEL LENAERTS MAKELAARS onder meer:

• De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)

• Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,

• De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar AXEL LENAERTS MAKELAARS aanwezig was),

• Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

• De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

5. UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)


14. AXEL LENAERTS MAKELAARS kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient AXEL LENAERTS MAKELAARS eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V. AAN WIE MAAKT AXEL LENAERTS MAKELAARS UW PERSOONSGEGEVENS OVER?


6/10

15. AXEL LENAERTS MAKELAARS behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

AXEL LENAERTS MAKELAARS kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die AXEL LENAERTS MAKELAARS bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

16. In sommige gevallen is AXEL LENAERTS MAKELAARS bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

• Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

• Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

AXEL LENAERTS MAKELAARS draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

• Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders

• Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten

• De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

AXEL LENAERTS MAKELAARS dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die AXEL LENAERTS MAKELAARS gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt AXEL LENAERTS MAKELAARS ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. AXEL LENAERTS MAKELAARS zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van AXEL LENAERTS MAKELAARS en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

17. AXEL LENAERTS MAKELAARS bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?


18. AXEL LENAERTS MAKELAARS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

7/10

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van AXEL LENAERTS MAKELAARS, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving

o 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van AXEL LENAERTS MAKELAARS

o 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.


VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?


19. AXEL LENAERTS MAKELAARS hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

AXEL LENAERTS MAKELAARS neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van AXEL LENAERTS MAKELAARS gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal AXEL LENAERTS MAKELAARS onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal AXEL LENAERTS MAKELAARS u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?


1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

• Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij AXEL LENAERTS MAKELAARS. Dit betekent dat u AXEL LENAERTS MAKELAARS kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

• Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die AXEL LENAERTS MAKELAARS toelaat om dit te controleren • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met AXEL LENAERTS MAKELAARS een einde genomen heeft, kan u AXEL LENAERTS MAKELAARS vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze

8/10

persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door AXEL LENAERTS MAKELAARS op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij AXEL LENAERTS MAKELAARS een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van AXEL LENAERTS MAKELAARS (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). AXEL LENAERTS MAKELAARS kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

• Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan AXEL LENAERTS MAKELAARS heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u AXEL LENAERTS MAKELAARS vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor AXEL LENAERTS MAKELAARS.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan AXEL LENAERTS MAKELAARS evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Axel Lenaerts makelaars, Kortrijksesteenweg 390/001, BE9000 Gent of per e-mail naar info@axellenaerts.be of door het contactformulier op de website te bezoeken.

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME


21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

• Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@axellenaerts.be.

• Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Axel Lenaerts makelaars, Kortrijksesteenweg 390/001, BE9000 Gent.

• Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door AXEL LENAERTS MAKELAARS is verzonden

• Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

9/10

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel AXEL LENAERTS MAKELAARS niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN


22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

• Per post : Axel Lenaerts makelaars, Kortrijksesteenweg 390/001, BE9000 Gent • Per e-mail : info@axellenaerts.be.

• Telefonisch : 092452424

• Via het contactformulier op onze website.

23. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Nieuwsbrief
Mis geen
vastgoednieuws.
Axel Lenaerts | Axel Lenaerts
VRAGEN?
Contacteer ons