Factuurvoorwaarden

ARTIKEL 1:

De hiernavolgende algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst. Iedere clausule strijdig met onze algemene voorwaarden, zullen slechts bindend zijn indien Axel Lenaerts makelaars Gent bvba deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

ARTIKEL 2:

Eventuele contractuele bepalingen die vermeld zijn op onze andere documenten blijven van algehele toepassing, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 3:

Het ereloon dient betaald en alle verbintenissen uit onderhavige voorwaarden voortspruitende dienen nageleefd door degene die bestelde. Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de opdrachtgever hoofdelijk en solidair met de derde ten opzichte Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars bvba gehouden tot naleving van de verbintenissen die uit deze voorwaarden voortspruiten.

ARTIKEL 4:

Het ereloon voor bemiddeling voor verhuur is verschuldigd op het ogenblik dat de huurovereenkomst ingaat. Voor beheer wordt het ereloon drie maandelijks gefactureerd. In geval van bemiddeling in verkoop is het ereloon de Axel Lenaerts makelaars Gent bvba ten definitieve titel verworven op het ogenblik van de ondertekening van een geldige onderhandse overeenkomst of indien door een kandidaat een schriftelijk bod wordt uitgebracht binnen de voorwaarden van de opdracht. Indien de overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt van een opschortende voorwaarde, is aan de makelaar geen ereloon verschuldigd indien de voorwaarde buiten de wil van de opdrachtgever niet wordt gerealiseerd.

ARTIKEL 5:

Indien door Axel Lenaerts makelaars Gent bvba prestaties in het buitenland worden geleverd, vallen alle kosten die hiermee gepaard gaan ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6:

Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze burelen te Gent welke de uitbatingzetel is van de activiteiten. Alle betalingsvoorwaarden die zouden afwijken van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars bvba deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard en blijven slechts geldig zolang de klant deze afwijkende betalingsvoorwaarden stipt naleeft.

ARTIKEL 7:

Een protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum op het adres van de maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390 bus 001.

ARTIKEL 8:

Bij gebreke aan betaling van één of meerdere facturen binnen de gestelde termijn vermeld op de factuur:
– behoudt Axel Lenaerts makelaars Gent bvba zich het recht voor betaling te eisen van iedere nog openstaande vordering, zelfs niet vervallen, onverminderd haar recht om lopende contracten te annuleren, alle annulatie kosten ten laste van de koper te leggen;
– komen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle afwijkende betalingstermijnen te vervallen zodat alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn;
– zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van € 125;
– zal bovendien van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 12%.

ARTIKEL 9:

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Axel Lenaerts makelaars Gent bvba behoudt evenwel het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij.
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.